WIJKRAAD KERSCHOTEN ZOEKT BESTUURSLEDEN M/V

Helaas hebben begin 2019 vijf bestuursleden hun functie neergelegd, zodat er momenteel slechts één bestuurslid, Joop Gerritsen-van Dalen, over is gebleven. De Wijkraad Kerschoten zoekt daarom per direct nieuwe bestuursleden.

Rol van de wijkraad
Door het aannemen van de motie “boter bij de vis” door de gemeente Apeldoorn zal de rol van de wijkraden veranderen, aan het einde van dit jaar zal hier meer duidelijkheid over komen. In ieder geval zal de wijkraad in de toekomst zeker nog een rol spelen bij de behartiging van de belangen van de wijkbewoners. Zo staat op de begroting voor 2020 een substantieel bedrag waarvoor de Wijkraad Kerschoten een voor de bewoners passende bestemming kan bepalen. In de verdere toekomst zal de gemeente echter alleen geld beschikbaar stellen voor initiatieven, indien er een concreet plan aan ten grondslag ligt voor de besteding hiervan.

Vitaliteitsagenda Apeldoorn
Aan de hand van zgn. vitaliteitsagenda’s zal bekeken worden hoe de situatie is in de diverse buurten/ wijken in Apeldoorn. Hierbij wordt gekeken naar de vitaliteit van de buurten/wijken onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid, cultuur en sport, sociaal en groenvoorziening. Vanuit deze gegevens kan bepaald worden waar de behoeften van een bepaalde wijk liggen en kunnen er door de wijkraad plannen gemaakt worden voor projecten die kunnen leiden tot de realisatie hiervan. De stadsdeelmanager, waarmee nauw contact is, zal een belangrijke rol spelen bij de inzet van de middelen.

Tijdsinvestering en vergoeding
Afhankelijk van de functie zal de tijdbelasting ca. 5-10 uur per maand zijn. De bestuursleden krijgen maandelijks een passende vergoeding plus presentiegeld voor het bijwonen van relevante raadsvergaderingen.

Beschikbare functies en samenstelling bestuur
Er zijn vacatures voor het voorzitterschap, secretaris en penningmeester. Wij willen streven naar een samenstelling van het bestuur, waarbij de verschillende leeftijdsgroepen naar rato vertegenwoordigd zijn. Dit houdt in dat wij graag ook enkele bestuursleden in de leeftijd van 25-55 jaar zouden verwelkomen. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Joop Gerritsen- van Dalen via haar email  adres : joop.kerschoten@gmail.com

Download dit document naar uw apparaat.