Wijkraad Kerschoten zoekt bestuursleden m/v

Helaas hebben wegens diverse omstandigheden begin 2019 vier bestuursleden hun functie neer moeten leggen. Hierdoor zijn er momenteel twee bestuursleden over. Om de toekomst van de Wijkraad te kunnen garanderen, zijn wij per direct op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Rol van de wijkraad
Door diverse verschuivingen in de visie op onder andere de rol van de Wijkraden en burgerparticipatie van de gemeente Apeldoorn, zal de huidige rol van de Wijkraden veranderen. De verwachting is dat hier eind 2019 meer duidelijkheid over zal komen. Er zal onder andere een nieuwe manier van budgettering ontstaan die hopelijk een bredere participatie vanuit de burger zal bewerkstelligen. Wat onveranderd zal blijven, is de rol die Wijkraden spelen bij de behartiging van de belangen van wijkbewoners.

Als Wijkraad ben je constant betrokken bij besluit- en planvorming vanuit de Gemeente met betrekking op de wijk. Op deze manier zit je aan tafel en vertegenwoordig je de wijkbewoners. Je kunt de belangen van de wijk behartigen of de visie vanuit de wijk en haar bewoners delen. Ook zijn er korte lijnen met bijvoorbeeld de Politie en de bedrijven en ondernemers in de wijk. Als Wijkraad ben je als het ware het klankbord vanuit de wijk en de bewoners.

Vitaliteitsagenda Apeldoorn
Aan de hand van zogenaamde vitaliteitsagenda’s, zal bekeken worden hoe de situatie is in de diverse buurten/wijken van Apeldoorn. Er wordt onder andere gekeken naar de vitaliteit op het gebied van veiligheid, gezondheid, cultuur, sport, sociaal en groenvoorziening. Vanuit de verzamelde gegevens kan worden bepaald waar de behoeften van een bepaalde wijk liggen en kunnen er door de Wijkraden plannen gemaakt worden voor projecten en initiatieven die kunnen leiden tot de realisatie hiervan. Ook de stadsdeelmanager, waarmee de Wijkraad altijd in direct contact staat, zal een belangrijke rol spelen bij de inzet van de beschikbare middelen.

Tijdsinvestering en vergoeding
Hoeveel tijd kost het om bestuurslid van de Wijkraad te zijn? Afhankelijk van de functie zal de tijdbelasting ca. 5-10 uur per maand zijn. De bestuursleden krijgen maandelijks een passende vergoeding plus presentiegeld voor het bijwonen van relevante (raads)vergaderingen en overleggen.

Beschikbare functies en samenstelling bestuur
De beschikbare vacatures zijn: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester

Wij willen streven naar een samengesteld bestuur waarbij de verschillende leeftijdsgroepen naar rato vertegenwoordigd zijn. Dit is voor de Wijkraad een speerpunt. Zeker in een wijk als Kerschoten waarin momenteel een verjonging gaande is, is dit van cruciaal belang. Daarom willen wij graag ook bestuursleden in de leeftijd van 25-55 jaar verwelkomen.

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Joop Gerritsen- van Dalen via haar email-adres joop.kerschoten@gmail.com. Ook voor aanvullende vragen kunt u altijd contact opnemen.

Download dit document naar uw apparaat.