WMO nieuws

De Adviesraad WMO Apeldoorn is een onafhankelijk adviesorgaan van burgemeester en wethouders. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan B & W vanuit het streven dat alle burgers van Apeldoorn optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van cliënten voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Apeldoorn die van gemeentelijke zorg gebruik maken. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip? Klik hier voor meer.

Bekijk hier een korte film over de WMO-raad:

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. 

De vinger aan de pols in wijk en dorp

September 2014

Met dit bericht willen wij u informeren over relevante gevolgen van de wijzigingen in het sociale domein. Wat betekenen deze mogelijk voor u en welke rol speelt de Wmo-adviesraad Apeldoorn daarin?

Sociaal domein gaat naar wijk en dorp
Het sociale domein verschuift. Een groot aantal overheidstaken op het terrein van de zorg gaat over naar de gemeenten. Dat gaat alle burgers van Apeldoorn aan. Zowel goede zorg voor de jeugd, als de ondersteuning van inwoners van Apeldoorn die dat door een ziekte of beperking nodig hebben. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) stimuleert dat alle burgers, jong en oud, naar vermogen en eigen voorkeuren kunnen en blijven meedoen.

Dichtbij huis
De overheid doet dit met een bepaald doel. Zij (de overheid) wil
wonen en zorg en ondersteuning dichter bij huis organiseren. Hulp
voor de inzet van professionele hulp. Daar draait het om. In de
keukentafelgesprekken wordt daarmee al een begin gemaakt. Als
willen we graag weten of die gesprekken naar wens gaan, of er goed naar u wordt geluisterd.

Ontmoeten in de eigen wijk belangrijk
Apeldoorn is druk bezig informatie- en ontmoetingsplekken in te richten. http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl Die dienen meer dan nu, goed toegankelijk en gastvrij te zijn. Passend bij de bewoners van die specifieke wijk. Denk bijvoorbeeld aan de
Pluspunten. Ook wordt er haast gemaakt met sociale wijkteams. Hoe beter men samenwerkt hoe minder mensen vereenzamen en ieder naar vermogen kan meedoen en erbij hoort. Voelt u zich welkom op die ontmoetingsplekken? Sluit de informatie aan bij uw vragen? Ook dat willen we als Raad graag horen.

Veranderen gaat het zeker, maar niet vanzelf
Uitgaan van ieders mogelijkheden, meer zelfredzaamheid en eigen regie zijn centrale begrippen bij al deze veranderingen. Dat biedt mensen met een beperking kansen, maar er zijn ook valkuilen. Hoe aan deze veranderingen precies vorm gegeven wordt, is nog niet
helemaal uitgekristalliseerd en blijft daarom onderwerp van het politieke en maatschappelijke debat. Het is een gezamenlijke zoektocht waarbij het eindperspectief nog niet helemaal
duidelijk is. Dit is een langdurig proces dat vraagt om stimulering, het creëren van de juiste voorwaarden en een cultuuromslag. Een cultuuromslag bij de gemeente, maatschappelijke organisaties, maar ook bij mensen met een beperking zelf.

De WMO-adviesraad, wat is dat, wat heb ik er aan?
We zijn een onafhankelijke adviesraad, die burgemeester en wethouders adviseert over de beleidsplannen die zij ontwikkelen en willen uitvoeren. Voordat wij een advies uitbrengen, gaan
we uitgebreid te rade bij inwoners die te maken hebben met maatregelen binnen de jeugdzorg en de AWBZ-begeleiding (Wmo). Dit is belangrijk. Zeker nu er in korte tijd zoveel verandert.
Hoe pakken de plannen uit? Waarover zijn zorgen? Wat kan in uw ogen beter? Al die gebundelde signalen willen we graag vernemen en gebruiken bij het opstellen van onze adviezen.

In gesprek in de wijk
Nu het accent meer op wijk en dorp komt te liggen, willen wij ons oor meer dan voorheen bij wijkraden, ontmoetingsplekken en sociale wijkteams te luisteren leggen. Ook met de Centra
voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn we regelmatig in gesprek over verbeteringen. Wij zoeken graag contact met u. Ook u kunt contact leggen door onze maandelijkse vergaderingen op maandagochtend bij te wonen. Kijk op onze website www.wmoraadapeldoorn.nl of in het Stadsblad.